Vecākiem

  • “Bērncentrēta bērnība diskusiju krustugunīs, bērnības izpratne mūsdienu teorētisko nostādņu   kontekstā – izaicinājumi mūsdienu sabiedrībai”,
  • ”Bērncentrētas audzināšanas saturs un principi – komunikācijas audzināšanas pamats “,
  • ” Cienošas komunikācijas būtība, soļi un  audzināšanas iespējas saistībā ar bērna  hiperaktivitāti.”

Šīs tēmas tiks apgūtas saistībā ar fizisko aktivitāšu specifiku sporta stundās un treneru komunikācijas problemātiku  audzināšanā sporta nodarbībās, kā arī tiks apspriesta tēma  – agrīnā specializācija sportā.