Sporta skola šodien


Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas pilsētas Domes dibināta un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Skola apsaimnieko sporta zāli Nometņu ielā 2B, Jūrmalā.

2021./2022. mācību gadā profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās ir 974 izglītojamie.

Mācību – treniņu procesa organizēšanai Jūrmalas Sporta skola izmanto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.

Sporta skola savu darbību uzsāka 1953. gadā telpās Viktorija ielā 83, Jūrmalā.  Skola savas pastāvēšanas laikā ir vairakkārt mainījusi savu atrašanās vietu, bet sākot ar 2004. gadu līdz šim brīdim atrodas Nometņu ielā 2 B, kur ir sporta zāle ar aprīkotajām ģērbtuvēm un  medicīnas kabinets. Kopš 2020.gada rudens Sporta skolas administratīvās telpas atrodas Rūpniecības ielā 13, kur ir arī medicīnas kabinets un kabinets fizioterapeitei.

2021./2022.m.g. Sporta skolā ir licencētas un akreditētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • basketbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • burāšana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • daiļslidošana (ar kodu 20V 813 00 1);
 • džudo (ar kodu 20V 813 00 1);
 • handbols (ar kodu 20V 813 00 1);
 • hokejs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • mākslas vingrošana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • peldēšana (ar kodiem 20V 813 01 un 30V 813 00 1);
 • regbijs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • vieglatlētika (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • volejbols (ar kodu 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1).

Skolā īsteno 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē un 11 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē.

Skolā darbojas arī 7 interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no Interešu izglītības mērķdotācijas un no pašvaldības finansējuma. 36 interešu izglītības grupās darbojas 445 izglītojamie.

 • Peldēšana
 • Estētiskā vingrošana
 • Volejbols
 • Regbijs
 • Džudo
 • Sporta ABC
 • Vieglatlētikā

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  programmas ir izstrādājuši skolas pedagogi, tās ir izskatītas metodiskajās komisijās.

Jūrmalas Sporta skola veic sporta metodiski-organizātoriskā centra funkcijas Jūrmalas pilsētā. Sporta skolas metodiķis ir sporta metodiskās apvienības vadītājs. Sporta skola rīko sporta darbinieku tālākizizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.

Jūrmalas Sporta skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un jauniešiem.

Iestādē pārskata gadā bija nodarbināti 46 pedagogi: 34 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 12 treneri ir ar maģistra grādu, 3 treneri ir ar citu augstāko izglītību, viens no tiem ar “B” un divi treneri ar „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 2 treneri ar citu izglītību un „C” kategorijas sertifikātu, 7 treneri iegūst sporta augstāko izglītību. 4 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 24- „B” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu, 5 treneri „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātus, 4 treneriem ir tiesības strādāt bez sertifikāta pēc augstskolas beigšanas. Iestādes 10 treneri pilda vecākā trenera pienākumus. Visiem vecākajiem treneriem ir otrā līmeņa augstākā izglītība un sporta speciālista sertifikāts.

Skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un jauniešiem.

Sporta skolas darbības pamatmērķī ir minēts, ka skola ir sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāja, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

Jau vārds Sports skaidrojumā (angļu: sport, cēlies no disport — ‘spēle, izklaidēšanās’) nozīmē fiziskas aktivitātes un spēles, kas tiek veiktas, lai tiktu saglabāta un uzlabota cilvēka fiziskā un garīgā veselība. Tāpat ar sportu tiek apzīmēta fizisko treniņu un sacensību sistēma. Sports ir fiziskās kultūras sastāvdaļa, fiziskās audzināšanas līdzeklis un metode.

Kopumā Jūrmalas Sporta skola piedāvā dažnedažādas fizisko aktivitāšu iespējas. Ir nepieciešama tikai gribēšana nākt un darboties! Jauno, nākamo Olimpieti – mēs tevi gaidām!

Sīkāka info www.jss.lv vai pa tālruni 67736379

Jūrmalas Sporta skola.