Sporta skola šodien


Jūrmalas Sporta skola

2020./2021. mācību gadā skolā apstiprinātas 87 profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupas. Pēc  Jūrmalas Sporta skolas reorganizācijas un profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanas 2021. gada 4. janvārī, Jūrmalas Sporta skolā ir 76 profesionālās ievirzes mācību treniņu grupas 19 profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola šobrīd nodrošina sporta programmu apguvi 903 izglītojamiem.

Sporta licencētas un akreditētas sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • basketbols (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • burāšana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • daiļslidošana (ar kodu 20V 813 00 1);
 • džudo (ar kodu 20V 813 00 1);
 • handbols (ar kodu 20V 813 00 1);
 • hokejs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • mākslas vingrošana (ar kodiem 20V 813 001 un 30V 813 00 1);
 • peldēšana (ar kodiem 20V 813 01 un 30V 813 00 1);
 • regbijs (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • vieglatlētika (ar kodiem 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1);
 • volejbols (ar kodu 20V 813 00 1 un 30V 813 00 1).

  Skolā īsteno 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē un 11 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē.

  Skolā darbojas arī 8 interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no Interešu izglītības mērķdotācijas un no pašvaldības finansējuma. 38 interešu izglītības grupās darbojas 447 izglītojamie. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  programmas ir izstrādājuši skolas pedagogi, tās ir izskatītas metodiskajās komisijās.

Skola veic sporta metodiski -organizatoriskā centra funkcijas Jūrmalas pilsētā. Sporta skolas izglītības metodiķis ir sporta metodiskās apvienības vadītājs. Sporta skolas treneri un darbinieki regulāri apmeklē pašvaldībā organizētos profesionālās pilnveides kursus, profesionālās kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas nolūkos, skola arī pati organizē  kursus, seminārus, lekcijas un pieredzes apmaiņas braucienus.

Skolā strādā 44 treneri: 34 treneri ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 13 treneri ir ar maģistra grādu. Divi treneri ir ar citu augstāko izglītību un „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, viens treneris ar citu izglītību un „C” kategorijas sertifikātu, 7 treneri iegūst sporta augstāko izglītību. 5 treneri ir saņēmuši „A” kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 25 „B” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu, 3 treneri „C” kategorijas sporta speciālista sertifikātus, 2 treneriem ir tiesības strādāt bez sertifikāta pēc augstskolas beigšanas. Jūrmalas Sporta skolā 6 treneri pilda vecākā trenera pienākumus. Visiem vecākajiem treneriem ir otrā līmeņa augstākā izglītība un sporta speciālista sertifikāts.

Skola sekmīgi organizē un vada Jūrmalas pilsētas skolēnu Olimpiādes sacensības sporta veidos, pilsētas sporta svētkus bērniem un jauniešiem.

Sporta skolas darbības pamatmērķī ir minēts, ka skola ir sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāja, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

Jau vārds Sports skaidrojumā (angļu: sport, cēlies no disport — ‘spēle, izklaidēšanās’) nozīmē fiziskas aktivitātes un spēles, kas tiek veiktas, lai tiktu saglabāta un uzlabota cilvēka fiziskā un garīgā veselība. Tāpat ar sportu tiek apzīmēta fizisko treniņu un sacensību sistēma. Sports ir fiziskās kultūras sastāvdaļa, fiziskās audzināšanas līdzeklis un metode.

Kopumā Jūrmalas Sporta skola piedāvā dažnedažādas fizisko aktivitāšu iespējas. Ir nepieciešama tikai gribēšana nākt un darboties! Jauno, nākamo Olimpieti – mēs tevi gaidām!

Sīkāka info www.jss.lv vai pa tālruni 67736379

Jūrmalas Sporta skola.